Background
COMPLIANCE

Corporate governance & personalia

HZPC Holding is een structuurvennootschap met een Executive Board en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen benoemt de Executive Board.

De Executive Board houdt de Raad van Commissarissen op de hoogte van de gang van zaken, overlegt met de Raad van Commissarissen over alle belangrijke aangelegenheden en legt belangrijke besluiten ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen. De aansturing van de Strategic Business Area Europe, de Strategic Business Development Area, STET Holland, IPR en Research & Development vindt plaats vanuit de Executive Committee.

‘Door de efficiency te verhogen en te innoveren kunnen ondersteunende diensten veel waarde toevoegen aan de business’
Jordan van Vilsteren, Chief Financial Officer 

 

De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het beleid van de Executive Board en op de algemene gang van zaken en staat de Executive Board met advies terzijde. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt uitgeschreven door het bestuur van Vereniging HZPC, die 100% van de aandelen bezit. In de statuten van de vennootschap is vastgelegd welke bevoegdheden de algemene vergadering van aandeelhouders heeft. Daarnaast moet de Executive Board specifieke besluiten ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De Vereniging HZPC heeft alle aandelen gecertificeerd. Alleen (oud-) telers, (oud-) kwekers en (oud-) personeelsleden kunnen certificaten kopen en houden. Zo is HZPC Holding letterlijk een bedrijf van telers, kwekers en medewerkers en hebben zij een stem in de koers van de onderneming. Zij financieren de onderneming met risicodragend kapitaal. Certificaathouders kunnen lid zijn van de Vereniging HZPC.

De algemene ledenvergadering van de Vereniging HZPC kiest en benoemt het bestuur. Het bestuur van de Vereniging heeft goedkeuring van de leden nodig voor een aantal voorgenomen besluiten.
 

Personalia managementstructuur per 30 juni 2018


 

RAAD VAN COMMISSARISSEN

 

M.J. Ubbens, voorzitter Groningen
C.J. Biemond Godlinze
M. Kester Bussum
E. Kraaijenzank Jistrum
W. Sinnema Arum
 

 

HZPC HOLDING B.V.

 

Executive Board

G.F.J. Backx Chief Executive Officer
H. Verveld Chief Commercial Officer
J.L. van Vilsteren Chief Financial Officer
 

Executive Committee

G.F.J. Backx Chief Executive Officer
L. Escalon Director SBA Europe B.V.
R.P. Graveland Director HZPC Research B.V. and IPR B.V.
H. Verveld Chief Commercial Officer SBDA B.V.
J.L. van Vilsteren Chief Financial Officer
 

Deelnemingen

HZPC IPR B.V. R.P. Graveland
HZPC SBA Europe B.V. L. Escalon
HZPC SBDA B.V. H. Verveld
HZPC Research B.V. R.P. Graveland
Stet Holland B.V. P.C. Ton
 

 

 

HZPC SBA EUROPE B.V.

 

Directeur

L. Escalon Director SBA Europe B.V.
 

Management deelnemingen

HZPC Deutschland GmbH R. Möller
HZPC France SAS C. Gauchet
HZPC Holland B.V. L. Escalon
Bonna Terra B.V. L. Escalon
HZPC Kantaperuna OY M. Kauppinen
HZPC Patatas España S.L. J. Luis Marti
HZPC Polska Sp. z.o.o. T. Jardzioch
HZPC Portugal Lda P. Simoes
HZPC Sadokas Oy L. Escalon
HZPC UK Ltd. C.R. Baker
ZOS B.V. R. Woudwijk
 

Ondernemingsraad HZPC Holland B.V.

G. Bloembergen, voorzitter Groningen
E. van Schaik, vicevoorzitter Stiens
L. Gommers, secretaris Espel
B. Borkhuis Marum
W. Meijer Gytsjerk
E. Meinsma Leeuwarden
T. van der Wal Franeker
 

 

HZPC SBDA B.V.

 

Directeur

H. Verveld Chief Commercial Officer
 

Management deelnemingen

Solentum B.V. A. Hintikka
HZPC América Latina S.A. I. Ramallo
HZPC Americas Corp. F.M. Koops
HZPC Limited H. Verveld
HZPC China Limited H. Verveld
 

 

STET HOLLAND B.V.

 

Directeur

P. Ton Director STET Holland B.V.
 

Management deelnemingen

STET Potato UK P. Hewett
STET France Arl. T. Rondeaux
STET Russia AO. P.C. Ton, S. Voychik
 

 

De onderneming heeft zich niet specifiek ten doel gesteld om vrouwen bestuursfuncties of andere functies te laten bekleden. De onderneming heeft echter wel de ambitie om hier meer diversiteit in aan te brengen.