Background
COMPLIANCE

Verslag van de Raad van Commissarissen

Het verslagjaar 2017/2018 is een jaar geweest waarin verder werd geïnvesteerd in de internationale ontwikkeling van HZPC Holding. Het seizoen werd gekenmerkt door lage prijzen voor consumptieaardappelen in Europa. Hierdoor werd de afzet van pootgoed moeilijker. In het eerste kwartaal leek het erop dat het volume van tonnen pootgoed van het voorgaande (record)jaar niet zou worden gehaald. HZPC Holding is er echter in geslaagd om het record verder aan te scherpen en dit jaar meer dan 800.000 ton af te zetten. Een kleine daling in Europa werd gecompenseerd door meer verkopen en licentie-inkomsten in Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Door de kosten onder controle te houden werd er uiteindelijk toch een tevredenstellend resultaat gerealiseerd.

VERGADERINGEN

De Raad van Commissarissen heeft in 2017/2018 zesmaal vergaderd.

De vergaderingen vonden geheel of gedeeltelijk plaats met de Executive Board. De voorzitter van de raad en de CEO voor de diverse vergaderingen komen of op initiatief van de raad, of op initiatief van de Executive Board op de agenda. De raad is ervan overtuigd dat alle commissarissen voldoende tijd beschikbaar maakten om voldoende aandacht te besteden aan HZPC Holding. In twee vergaderingen is een lid van de raad afwezig geweest door externe omstandigheden. Dit heeft de voortgang van de discussies en besluitvorming niet vertraagd.
 

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

De raad is belast met het houden van toezicht en het adviseren van de Executive Board op het gebied van het bepalen en bereiken van de bedrijfsstrategie, het beleid en de doelstellingen. Daarnaast heeft hij de rol van werkgever en stelt hij de beloning van de Executive Board vast.

Bij HZPC Holding, een structuurvennootschap onder Nederlandse wetgeving, is de Raad van Commissarissen een separaat orgaan dat volledig onafhankelijk opereert van de Executive Board. Leden van de raad worden benoemd door de aandeelhouder, de Vereniging HZPC.

In oktober van het seizoen 2017/2018 is de termijn van de heer Ubbens als voorzitter van de raad verlengd voor vier jaar.

In het afgelopen jaar heeft de raad samen met de Executive Board uitgebreid gesproken over de nieuwe strategie voor de komende vijf jaar. Hiervoor hebben er verschillende informatiesessies met de raad plaatsgevonden.

Op 5 juli 2018 is de nieuwe strategie voor de HZPC Groep goedgekeurd. Daarnaast heeft de raad verschillende investeringen goedgekeurd, waaronder de verbouwing van de R&D-faciliteiten. Door jaarlijkse investeringen in R&D is de faciliteit te klein geworden en was deze daarnaast toe aan een modernisering. De komende jaren zullen mogelijk nog extra investeringen noodzakelijk zijn om de R&D-faciliteit op het juiste technologische niveau te houden. De raad heeft daarnaast uitgebreid gesproken over de joint venture in India die door moeilijke marktomstandigheden het zwaar had in een volatiele markt. Ook komend jaar verwacht de raad hierover nog uitgebreid met de Executive Board te spreken.
 

FINANCIËLE RESULTATEN

Met een gerealiseerde omzet van 300 miljoen euro in 2017/2018 is de omzet met 5% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het volume aan verkoop van verkochte pootaardappelen en in licentie geteelde pootaardappelen daarentegen is met 2% toegenomen. Valutakoersschommelingen hadden geen significante impact op het resultaat.

De strategie van HZPC Holding is erop gericht om de brutomarge te laten stijgen. De raad ziet erop toe dat de strategie afdoende wordt geïmplementeerd en de resultaten van de onderneming zich conform deze strategie ontwikkelen. De raad beseft terdege dat HZPC Holding werkt met een natuurproduct en dat de resultaten jaarlijks sterk worden beïnvloed door de vraag en het aanbod in dat jaar. Daarom moeten de strategische resultaten niet over één jaar worden beoordeeld, maar op de trend over meerdere jaren. De resultaten van de HPZC Groep liggen dit jaar in lijn met de langetermijndoelstellingen. Dit stemt de raad tot tevredenheid en bevestigt de strategie van de onderneming.

Dit jaar heeft zich een grote verschuiving in de balans van HZPC voorgedaan. In het voorgaande jaar namen door de aankoop van de teeltgronden rond de R&D-faciliteit de vaste activa met een significant bedrag toe. Dit jaar heeft de onderneming de telerdeposito’s terugbetaald en is overgegaan de onderneming te financieren met een bankkrediet. Hierdoor is de zekerheid in de balans van de financiering toegenomen.

De raad heeft op voordracht van de Executive Board aan de aandeelhouders voorgesteld om 3,1 miljoen euro uit te keren als dividend, wat neerkomt op 4,00 euro per certificaat van aandeel. Dit is in overeenstemming met de bedrijfsdoelstelling om een stabiel percentage van de winst uit te keren.
 

BESTUUR, RISICOMANAGEMENT, ACCOUNTANTSCONTROLE EN INTERNE CONTROLESYSTEMEN

Gedurende het jaar is de raad voldoende geïnformeerd over het bestuur, het risicomanagement, de accountantscontrole en de interne controlesystemen van de onderneming. De processen die de Executive Board heeft geïnitieerd om de risico’s te managen zijn besproken met de raad. De raad heeft geconstateerd dat het risicomanagement en controlraamwerk verder zijn versterkt en de rapportage verbeterd is. Twee keer per jaar bespreekt de raad via een ‘risk matrix’ de belangrijkste risico’s van de gehele onderneming met de Executive Board.

Eén van de leden van de raad heeft met KPMG, de externe groepsaccountant van HZPC Holding, overleg gehad. KPMG Accountants heeft aan de raad gerapporteerd over de afgesproken reikwijdte van de accountantscontrole en over de uitkomst. De jaarrekeningen van HZPC Holding, het verslag en de managementletter van de externe accountant werden in aanwezigheid van de CEO en de CFO met de accountant besproken. De accountant heeft de jaarrekening over 2017/2018 gecontroleerd en een goedkeurende controleverklaring hierover afgegeven.
 

EEN WOORD VAN DANK

De Raad van Commissarissen wil ook dit jaar graag zijn dank uitspreken jegens alle medewerkers van HZPC Groep voor hun inzet gedurende het jaar 2017/2018 en hun bijdrage aan het gerealiseerde resultaat. De raad beseft dat beleidskeuzes belangrijk zijn maar dat het resultaat van een onderneming vooral afhangt van de implementatie van deze keuzes door het personeel van de onderneming.


Joure, 4 oktober 2018


Namens de Raad van Commissarissen,

Meerten Ubbens, voorzitter