Background
Jaarrekening

Enkelvoudige balans

 

Enkelvoudige balans


(na bestemming van het resultaat)

VASTE ACTIVA toelichting 30-06-2018 30-06-2017
       
(in EUR x 1.000)      
       
Immateriële vaste activa 1 >    
Kosten van onderzoek en ontwikkeling   3.568 343
    3.568 343
       
Materiële vaste activa 2 >    
Bedrijfsgebouwen en -terreinen   12.344 13.123
    12.344 13.123
       
Financiële vaste activa 3 >    
Deelnemingen in groepsmaatschappijen   49.916 41.042
Vorderingen op groepsmaatschappijen   2.814 2.664
Andere deelnemingen   5 5
Vorderingen op Vereniging HZPC   249 303
Overige effecten   25 25
Latente belastingvordering   1.783 1.927
Overige vorderingen   385 -
    55.177 45.966
        
TOTAAL VASTE ACTIVA   71.089 59.432
       


VLOTTENDE ACTIVA
     
       
Vorderingen      
Groepsmaatschappijen   13.722 11.863
Belastingen en premies   3.098 956
Overige vorderingen en overlopende activa 4 > 38 -
    16.858 12.819
       
Liquide middelen   300 723
       
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA   17.158 13.542
       
TOTAAL ACTIVA   88.247 72.974
       

 

Passiva

(na bestemming van het resultaat)

PASSIVA toelichting 30-06-2018 30-06-2017
       
(in EUR x 1.000)      
       
Eigen vermogen 5 >    
Gestort en opgevraagd kapitaal   15.675 15.675
Agioreserve   1.433 1.433
Andere wettelijke reserves   4.845 1.403
Reserve omrekeningsverschillen   -597 -52
Overige reserves   28.922 30.793
    50.278 49.252
       
Voorzieningen   1.511 13
       
Kortlopende schulden      
Schulden aan groepsmaatschappijen   23.374 17.295
Schulden aan participanten en
maatschappijen waarin wordt deelgenomen
 
-

220
Te betalen dividend   -3.135 5.486
Schulden aan kredietinstellingen   8.828 -
Belastingen en premies   54 41
Overige schulden en overlopende passiva 6 > 1.068 667
    36.459 23.709
       
TOTAAL PASSIVA   88.247 72.974