Background
Jaarrekening

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  toelichting 2017 / 2018 2016 / 2017
       
x EUR 1.000      
       
Bedrijfsresultaat   7.460 11.771
       
Aanpassingen voor:      
Afschrijvingen 1, 2 > 4.547 4.892
Mutatie voorzieningen 11 > -141 25
Mutatie in werkkapitaal   677 5.847
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   12.543 22.534
       
Ontvangen interest 17 > 839 563
Ontvangen dividend   17 17
Betaalde interest 18 > -831 -663
Betaalde winstbelasting 19 > -3.451 -879
Kasstroom uit operationele activiteiten
 
  9.117
 
21.572
 
Investeringen in:      
Immateriële vaste activa 1, 2 > -3.250 304
Financiële vaste activa 3 > -402 -
Verwerving deelnemingen 3 > -152 -574
Materiële vaste activa 2 > -2.927 -8.035
Desinvesteringen materiële vaste activa 2 > 277 -
Kasstroom uit investeringen
 
  -6.454
 
-8.305
 

Betaald dividend

12 >

-5.486

-4.506
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -5.486 -4.506
       
Nettokasstroom   -2.823 8.761

Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen
 
-406

-20
       
Mutatie geldmiddelen   -3.229 8.741
       
Saldo liquide middelen begin boekjaar 9 > 28.461 19.720
Mutatie liquide middelen 9 > -3.229 8.741
       
Saldo liquide middelen einde boekjaar 9 > 25.232 28.461