Background
Jaarrekening

Geconsolideerde balans

 

Geconsolideerde balans


(na bestemming van het resultaat)

Vaste activa

  toelichting 30-06-2018 30-06-2017
       
x EUR 1.000      
       
Immateriële vaste activa 1 >    
Kosten van onderzoek en ontwikkeling   3.592 390
Goodwill   983 1.468
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom   2.727 3.272
    7.302 5.130
       
Materiële vaste activa 2 >    
Bedrijfsgebouwen en -terreinen   15.544 16.173
Machines en installaties   5.455 5.980
Andere vaste bedrijfsmiddelen   850 559
Activa in uitvoering   272 -
    22.121 22.712
       
Financiële vaste activa 3 >    
Andere deelnemingen   1.322 2.327
Vorderingen op Vereniging HZPC   249 303
Overige effecten   25 25
Latente belastingvordering   2.050 1.927
Overige vorderingen   409 39
    4.055 4.621
        
TOTAAL VASTE ACTIVA   33.478 32.463

Vlottende activa

 

Voorraden 4 > 2.163 1.461
       
Vorderingen      
Handelsdebiteuren 5 > 44.013 40.889
Vorderingen op deelnemingen 6 > 91 86
Belastingen, premies en sociale verzekeringen 7 > 5.903 4.734
Overige vorderingen en overlopende activa 8 > 14.238 11.715
    64.245 57.424
       
Liquide middelen 9 > 25.232 28.461
       
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA   91.640 87.346
       
TOTAAL ACTIVA   125.118 119.809
       

 

Geconsolideerde balans

(na resultaat bestemming)

Passiva

  toelichting 30-06-2018 30-06-2017
       
x EUR 1.000      
       
GROEPSVERMOGEN 10 >    
Eigen vermogen   50.278 49.253
       
Voorzieningen 11 >    
Pensioenen   149 284
Overige voorzieningen   402 408
    551 692
       
Kortlopende schulden 12  >    
Telerdeposito's   - 20.972
Schulden aan kredietinstellingen   35.246 7.508
Schulden aan leveranciers   15.113 14.846
Schulden aan participanten en
maatschappijen waarin wordt deelgenomen
  295 220
Belastingen en premies   1.711 3.096
Te betalen dividend   3.135 5.486
Overige schulden en overlopende passiva   18.789 17.736
    74.289 69.864
       
TOTAAL PASSIVA   125.118 119.809