Background
Jaarrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  toelichting 2017 / 2018 2016 / 2017
       
x EUR 1.000      
       
Netto-omzet 13 > 300.285 316.439
Wijzigingen in voorraad gereed product   5 -35
    300.290 316.404
       
Overige bedrijfsopbrengsten 14 > 3.103 1.764
Som der bedrijfsopbrengsten   303.393 318.168
       
Kosten van grond- en hulpstoffen en diensten van derden   212.373 224.976
Vrachten en laadkosten   26.834 24.891
Emballage   8.919 9.338
Lonen en salarissen 15 > 18.176 18.418
Sociale lasten en pensioenlasten 15 > 5.894 6.440
Afschrijvingen op immateriële vaste activa   1.321 1.828
Afschrijvingen op materiële vaste activa   3.226 3.064
Overige bedrijfskosten 16 > 19.190 17.442
Som der bedrijfslasten   295.933 306.397
       
Bedrijfsresultaat   7.460 11.771
       
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 17 > 839 563
Rentelasten en soortgelijke kosten 18 > -888 -663
    -49 -100
       
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen   7.411 11.671
       
Vennootschapsbelasting 19 > -1.672 -2.914
Resultaat deelnemingen   -1.033 -280
    -2.705 -3.194
       
Resultaat na belasting   4.706 8.477
       
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het
eigen vermogen van de rechtspersoon

 
-545 -20
       
Totaal resultaat van de rechtspersoon   4.161 8.457