Background
Jaarrekening

Toelichting op de enkelvoudige balans

 

1 - Immateriële vaste activa


De samenstelling en het verloop van de immateriële vaste activa in het boekjaar 2017/2018 blijken uit het volgende overzicht:

  Kosten van onderzoek
en ontwikkeling
Totaal
2017 / 2018
     
Aanschafwaarde 879 879
Cumulatieve afschrijving -536 -536
     
Boekwaarde per 1 juli 343 343
     
Investeringen 3.493 3.493
Afschrijvingen -268 -268
     
Mutaties 2017 / 2018 3.225 3.225
     
Aanschafwaarde 4.372 4.372
Cumulatieve afschrijving -804 -804
     
Boekwaarde per 30 juni 3.568 3.568
     

 

2 - Materiële vaste activa


De samenstelling en het verloop van de materiële vaste activa in het boekjaar 2017/2018 blijken uit het volgende overzicht:

  Bedrijfsgebouwen
en -terreinen
Totaal
2017 / 2018
     
Aanschafwaarde 25.055 25.055
Cumulatieve afschrijving -11.932 -11.932
     
Boekwaarde per 1 juli 13.123 13.123
     
Investeringen 58 58
Afschrijvingen -837 -837
     
Saldo 12.344 12.344
     
Aanschafwaarde 25.113 25.113
Cumulatieve afschrijvingen -12.769 -12.769
     
Boekwaarde per 30 juni 12.344 12.344
     

 

3 - Financiële vaste activa

Het verloop van de posten onder de Financiële vaste activa is als volgt:

  Deel-
nemingen
in groeps-
maat-
schappijen
Vorde-
ringen
op groeps-
maat-
schappijen
Andere
deel-
nemingen
Vorde-
ringen op
Vereniging
HZPC
Latente
belasting-
vordering
Overige
effecten
Overige
vorde-
ringen
Totaal
2017 / 2018
                 
Boekwaarde
per 1 juli
41.042 2.664 5 303 1.927 25 - 45.966
                 
Investeringen / toename - 150 - 72 - - 403 625
Resultaat deelnemingen 7.923 - - - - - - 7.923
Koersverschillen -545 - - - - - - -545
Afschrijivingen / aflossingen - - - -126 -144 - -18 -288
Voorzieningen deelnemingen 1.496 - - - - - - 1.496
               
Boekwaarde per 30 juni 49.916 2.814 5 249 1.783 25 385 55.177
                 

De vorderingen op groepsmaatschappijen hebben een looptijd variërend tussen de 3 en 8 jaar. Over de vordering wordt rente in rekening gebracht, deze varieert van 4% tot 6%.
 

4 - Overige vorderingen en overlopende activa

 

  30-06-2018 30-06-2017
     
Te vorderen subsidie 38 -
     
  38 -

 

5 - Eigen vermogen


Het verloop van de posten in het eigen vermogen is als volgt:

Eigen vermogen Gestort en
ongevraagd
kaptiaal
Agioreserve Andere
wettelijke
reserves
Reserve
omrekenings-
verschillen
Overige
reserve
Totaal
             
Stand per 1 juli: 15.675 1.433 1.403 -52 30.793 49.252
             
Mutaties in het
boekjaar 2017 / 2018
           
Dividenduitkering - - - - -3.135 -3.135
Resultaat van het boekjaar - - - - 4.706 4.706
Koersverschillen - - - -545 - -545
Overige mutaties - - 3.442 - -3.442 -
             
Stand per 30 juni 15.675 1.433 4.845 -597 28.922 50.278
             

GEPLAATST KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt EUR 50.000.000 (2016/2017 EUR 50.000.000) en is verdeeld in 2.500.000 aandelen van EUR 20 elk waarvan 783.725 gewone aandelen geplaatst zijn. Het gestort en opgevraagd kapitaal dat is gestort bedraagt EUR 15.674.500 (ultimo 2016/2017 EUR 15.674.500).

AGIORESERVE
Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen (opbrengsten boven pari).

ANDERE WETTELIJKE RESERVES
De post andere wettelijke reserves bestaat uit een wettelijke reserve deelnemingen en de wettelijke reserve inzake ontwikkelingskosten.

De wettelijke reserve deelnemingen heeft betrekking op deelnemingen die volgens de vermogensmutatiemethode zijn gewaardeerd. De reserve betreft het verschil tussen de op basis van de grondslagen van de moedermaatschappij berekende ingehouden winst en rechtstreekse vermogensmutaties van de deelnemingen enerzijds, en het deel daarvan dat de moedermaatschappij zou kunnen laten uitkeren anderzijds. Bij dit laatste is rekening gehouden met mogelijk niet-uitkeerbare winsten door deelnemingen die B.V.’s zijn in verband met door de besturen van de B.V.’s uit te voeren uitkeringstests.

De wettelijke reserve inzake ontwikkelingskosten betreft de gevormde reserve voor het niet afgeschreven deel van de geactiveerde ontwikkelingskosten.

De wettelijke reserves worden op individuele basis bepaald.

RESERVE OMREKENINGVERSCHILLEN
In deze wettelijke reserve worden koersverschillen verantwoord die het gevolg zijn van de omrekening van functionele valuta van bedrijfsuitoefeningen in het buitenland naar presentatievaluta van de moedermaatschappij. Bij verkoop van een deelneming worden de op deze deelneming betrekking hebbende cumulatieve koersverschillen overgeboekt naar de overige reserves.

OVERIGE RESERVES
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld het resultaat na belastingen over 2017/2018 als volgt te bestemmen: een bedrag van EUR 3,1 miljoen uit te keren als dividend en het resterende bedrag van EUR 1,6 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. De mutatie ten bedrage van EUR 3.442.000 betreft de dotatie aan de wettelijke reserve.

VOORSTEL TOT RESULTAATBESTEMMING
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld het resultaat na belastingen over 2017/2018 als volgt te bestemmen: een bedrag van EUR 1.570.000 toe te voegen aan de overige reserves en het resterende bedrag van EUR 3.134.900 als dividend uit te keren. Per aandeel is er EUR 4,00 beschikbaar. Dit voorstel is in de balans verwerkt onder de kortlopende schulden.

 

6 - Overige schulden en overlopende passiva

  30-06-2018 30-06-2017
     
Te betalen lonen en salarissen 320 467
Schulden inzake pensioenen 14 -
Voorzieningen rechtszaken 517 -
Overige bedragen 217 200
     
  1.068 667

 

7 - Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen

Dit betreft het aandeel van de onderneming in de resultaten van haar deelnemingen, waarvan een bedrag van EUR 8.956.000 (2016/2017: EUR 11.820.900) groepsmaatschappijen betreft. Het overige deel betreft resultaat in minderheidsbelangen ten bedrage van EUR 1.033.000 negatief.
 

8 - Overig resultaat na belastingen

Het overig resultaat na belastingen betreft de reguliere kosten voor het voeren van holdingsactiviteiten. De kosten betreffen personeelskosten, overige bedrijfskosten waaronder juridische kosten, afschrijvingen en rentebaten en -lasten.
 

Lonen en salarissen 30-06-2018 30-06-2017
     
Brutolonen personeel 761 934
Sociale werkgeverslasten personeel 44 52
Pensioenpremie personeel 74 79
     
  879 1.065
     

 

Specificaties aantal fte’s 30-06-2018 30-06-2017
     
Directie en administratie 3 3
     

 

Bij HZPC Holding B.V. waren gedurende het boekjaar gemiddeld 3 fte in dienst en alle werkzaam in Nederland (vorig boekjaar 3 fte).

 

Overige toelichtingen


FINANCIËLE INSTRUMENTEN
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. Om deze risico’s te beheersen heeft de onderneming een beleid, inclusief een stelsel van kredietlimieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken.

KREDIETRISICO
De onderneming loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste aciva, overige vorderingen en liquide middelen.

LIQUIDITEITSRISICO
De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat er voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

RENTERISICO
De onderneming loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Zowel over deze vorderingen en schulden zijn variabele rentende renteafspraken overeengekomen, hierdoor loopt de onderneming risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Om het renterisico op de kredietfaciliteit te beperken is als mitigerende maatregel een rente cap overeenkomst afgesloten.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
De onderneming heeft verplichtingen van operationele leaseverplichtingen en huur voor een bedrag van EUR 124.000. Van dit bedrag heeft EUR 40.000 een looptijd van korter dan 1 jaar. Het overige betreft een verplichting korter dan 5 jaar.

FISCALE EENHEID
De onderneming vormt tezamen met haar binnenlandse dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. De fiscale eenheid wijkt niet af van de fiscale eenheid in de geconsolideerde jaarrekening.

BEZOLDIGING DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSEN
De opgave inzake de bezoldiging van directie is achterwege gelaten met een beroep op artikel 2:383 lid 1 BW, laatste volzin. De bezoldiging van de commissarissen bedraagt EUR 72.000 (2016/2017: EUR 76.000).
 

Joure, 4 oktober 2018

De directie:
G.F.J. Backx (CEO), statutair bestuurder
H. Verveld (CCO)
J.L. van Vilsteren (CFO)

De raad van commissarissen:
M.J. Ubbens, voorzitter
C.J. Biemond
M. Kester
E. Kraaijenzank
W. Sinnema