Background
Jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde balans

 

1 - Immateriële vaste activa

De samenstelling en het verloop van de immateriële vaste activa in het boekjaar 2017/2018 blijken uit het volgende overzicht:
 

  Kosten van
onderzoek en
ontwikkeling
Goodwill Concessies, 
vergunningen
en intellectuele
eigendommen
Totaal
2017 / 2018
         
Aanschafwaarde 949 5.002 3.817 9.768
Cumulatieve afschrijving -559 -3.534 -545 -4.638
         
Boekwaarde per 1 juli 390 1.468 3.272 5.130
         
Investeringen 3.493 - - 3.493
Afschrijvingen -291 -485 -545 -1.321
         
Saldo 3.202 -485 -545 2.172
         
Aanschafwaarde 4.442 5.002 3.817 13.261
Cumulatieve afschrijving -850 -4.019 -1.090 -5.959

       
Boekwaarde
per 30 juni
3.592 983 2.727 7.302
         

De investeringen betreffen de ontwikkeling van een nieuw ERP-systeem.
 

2 - Materiële vaste activa


De samenstelling en het verloop van de materiële vaste activa in het boekjaar 2017/2018 blijken uit het volgende overzicht:

  Bedrijfs-gebouwen
en -terreinen
Machines
en installaties
Andere vaste
bedrijfs-middelen
Activa in uitvoering Totaal
2017/
2018
           
Aanschafwaarde 38.619 23.324 2.916 - 64.859
Cumulatieve afschrijving -22.446 -17.344 -2.357 - -42.147
           
Boekwaarde per 1 juli 16.173 5.980 559 - 22.712
           
Investeringen 508 1.517 615 272 2.927
Desinvesteringen -126 -56 -95 - -277
Afschrijvingen -1.011 -1.986 -229 - -3.226
           
Saldo -629 -525 291 - -591
           
Aanschafwaarde

39.001 24.785 3.436 272 67.399
Cumulatieve afschrijvingen -23.457 -19.330 -2.586 - -45.278
           
Boekwaarde per 30 juni 15.544 5.455 850 272 22.121
           

 

3 - Financiële vaste activa

Het verloop van de posten onder de Financiële vaste activa is als volgt:

  Deel-
nemingen
Vorderingen
op Vereniging
HZPC
Overige
effecten
Latente
belasting-
vordering
Overige
vorde-
ringen
Totaal
 
             
Boekwaarde per 1 juli 2.327 303 25 1.927 39 4.621
             
Investeringen/toename 183 72 - -268 416 942
Resultaat deelnemingen -1.033 - - - - -1.033
Afschrijvingen/aflossingen -90 -126 - -145 -49 -410
Dividenduitkering -18 - - - - -18
Overige waardemutaties -47 - - - - -47
             
Mutaties 2017/2018 -1.005 -54 - -123 370 -566
             
Boekwaarde per 30 juni 1.322 249 25 2.050 409 4.055
             


Deelnemingen
Dit betreft deelnemingen die vanwege minderheidsbelangen niet geconsolideerd worden. Voor een overzicht van de kapitaalbelangen wordt verwezen naar deze tabel.

Vorderingen op Vereniging HZPC
De onder deze categorie vermelde vordering heeft volledig betrekking op de Vereniging HZPC ten behoeve van verstrekte leningen aan telers voor aankoop certificaten van Vereniging HZPC. De afgesproken rente varieert tussen 0,0% en 1,0%. De looptijd van de lening bedraagt 5 jaar.

Overige effecten
De post overige effecten betreft effecten die bestemd zijn om duurzaam te worden aangehouden. De marktwaarde van de verschillende categorieën overige effecten benadert de boekwaarde ad EUR 25.000.

Latente belastingvordering
De post latente belastingvorderingen betreft verrekenbare tijdelijke verschillen, onder meer materiële vaste activa. Van deze vorderingen is een beperkt bedrag naar verwachting verrekenbaar binnen 1 jaar. De voorwaartse verliescompensatie en verrekenbare tijdelijke verschillen die niet tot waardering zijn gebracht betreft GBP 546.000.

Overige vorderingen
De post overige vorderingen betreft verstrekte leningen aan personeel voor een bedrag van EUR 24.000 (2016 / 2017 EUR 39.000) met een gemiddelde looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 4%. Tevens omvat deze post een rentecap om het renterisico over de werkkapitaal financiering tot EUR 15 miljoen af te dekken. De cap kent een looptijd van 10 jaar en een caprente van 2%.
 

4 - Voorraden

 

  30-06-2018 30-06-2017
     
Emballage 1.233 1.124
Gereed product 930 337
     
  2.163 1.461

De voorraad gereed product betreft met name eigen geproduceerde miniknollen. Er is op balansdatum geen voorziening incourantheid voor de voorraden nodig.
 

Vorderingen

 

5 - Handelsdebiteuren

  30-06-2018 30-06-2017
     
Geamortiseerde kostprijs van uitstaande vorderingen 55.583 53.519
Af: voorziening wegens oninbaarheid -11.570 -12.630
     
  44.013 40.889

In de vordering op handelsdebiteuren is geen bedrag begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar, die niet zijn voorzien.
 

6 - Vorderingen op deelnemingen

Deze vorderingen hebben betrekking op vorderingen op deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. De looptijd van de vorderingen is korter dan 1 jaar en niet rentedragend.
 

7 - Belastingen, premies en sociale verzekeringen

  30-06-2018 30-06-2017
     
Omzetbelasting 5.173 4.673
Premies en sociale verzekeringen 16 61
Vennootschapsbelasting 714 -
     
  5.903 4.734

 

8 - Overige vorderingen en overlopende activa

  30-06-2018 30-06-2017
     
Pensioenpremies 220 165
Te vorderen licenties 5.711 3.662
Vooruitbetaalde bedragen 2.225 4.355
Premie ziektekostenverzekering 225 222
Subsidies 1.398 688
Vordering op telers 2.118 1.236
Overige bedragen 2.341 1.387
     
  14.238 11.715

In de overige vorderingen zijn geen bedragen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar opgenomen.
 

9 - Liquide middelen

  30-06-2018 30-06-2017
     
Kas 8 10
Rekening-courant bank 25.224 28.451
     
  25.232 28.461

De post rekening-courant bank staat evenals vorig jaar geheel ter vrije beschikking.
 

10 - Groepsvermogen

Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening. In het groepsvermogen is het aandeel derden nihil.
 

11 - Voorzieningen


Pensioenen
Onder de pensioenen zijn opgenomen de verplichtingen uit hoofde van pensioenreglementen en vergelijkbare verplichtingen.

De samenstelling en het verloop van de pensioenen in het boekjaar 2017/2018 blijken uit het volgende overzicht:

  Totaal
2017 / 2018
Totaal
2016 / 2017
     
Stand 1 juli 284 291
Dotatie 14 53
Onttrekking -149 -60
     
Stand per 30 juni 149 284
     

Het gehele bedrag van de pensioenvoorziening is langlopend. De pensioenvoorziening heeft betrekking op medewerkers in het buitenland. Zij hebben pensioenregelingen die niet vergelijkbaar zijn met de wijze waarop het Nederlandse pensioenstelsel is ingericht en functioneert. Voor deze buitenlandse regelingen wordt een beste schatting gemaakt van de per balansdatum bestaande pensioenverplichting.


Overige voorzieningen
De samenstelling en het verloop van de overige voorzieningen in het boekjaar 2017/2018 blijken uit het volgende overzicht:

  Totaal
2017 / 2018
Totaal
2016 / 2017
     
Stand 1 juli 408 376
Dotatie 69 43
Onttrekking -75 -11
     
Stand per 30 juni 402 408
     

De overige voorziening betreft de jubileavoorziening welke is berekend, gebruikmakend van een disconteringsvoet van 4%, en rekening houdend met het verwachte personeelsverloop. Van het bedrag is EUR 24.000 kortlopend.
 

12 - Kortlopende schulden


TELERDEPOSITO'S
De post telerdeposito’s is per 31 mei 2018 in zijn geheel afgelost.
 

KREDIETFACILITEIT
De onderneming beschikt over een kredietfaciliteit bij ING Bank N.V. en Deutsche Bank A.G. ING Bank N.V. heeft een rekeningcourantkrediet verstrekt. De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 30 juni 2018 EUR 11 miljoen en de rente Euribor plus 0,75%. Deutsche Bank A.G. heeft tevens een rekening-courantkrediet verstrekt. De kredietfaciliteit in rekeningcourant bij ING Bank N.V. bedraagt per 30 juni 2018 EUR 8,8 miljoen en de rente Euribor plus 0,75%.

Ten aanzien van de kredietfaciliteit bij de ING B.V. zijn de volgende zakelijke zekerheden gesteld in de vorm van:

 • Toetreding tot de Compte joint- en mede aansprakelijkheidsovereenkomst, af te geven door: IPR B.V., HZPC Research B.V., HZPC Holding B.V., HZPC Holland B.V., STET Holland B.V., HZPC France S.A.S. en HZPC Deutschland GmbH;
 • Stamverpanding boekvorderingen (eerste pandrecht) van: IPR B.V., HZPC Research B.V., HZPC Holding B.V., HZPC Holland B.V., en STET Holland B.V.

Ten aanzien van de kredietfaciliteit bij de Deutsche Bank A.G. zijn de volgende zakelijke zekerheden gesteld in de vorm van:

 • Hypothecaire zekerheid op onroerend goed (van 20 miljoen in hoofdsom te vermeerderd met 40% voor rente en kosten).


CONVENANTEN
Aan de kredietfaciliteit zijn de volgende convenanten verbonden:

 • Solvabiliteitsratio
 • Activa Cover
 • Omzet Cover
 • EBITDA Cover
 • Cross default

De onderneming is met haar banken de volgende convenanten overeengekomen:

  Solvabiliteits-
ratio ING
Solvabiliteitsratio
Deutsche Bank
Activa Cover
ING
Cover
Cover ING
EBITDA
Cover ING
EBITDA Cover
Deutsche Bank
             
Gedurende de looptijd > 35% > 30% > 75% > 75% > 75% > 70%
             
30 juni 2018 > 35% > 35% > 75% > 75% > 75% > 70%
             

De solvabiliteitsratio is voor zowel ING Bank B.V. als Deutsche Bank A.G. als volgt gedefinieerd: Gecorrigeerd vermogen/ gecorrigeerd balanstotaal.
De activa cover is als volgt gedefinieerd: Activa van geselecteerde ondernemingen (van de Compte joint)/geconsolideerde activa.
De omzet cover is als volgt gedefinieerd: Omzet van geselecteerde ondernemingen (van de Compte joint)/geconsolideerde omzet.
De EBITDA cover is bij ING Bank B.V. als volgt gedefinieerd: EBITDA van geselecteerde ondernemingen (van de Compte joint) / geconsolideerde EBITDA.
De EBITDA cover is bij Deutsche Bank A.G. als volgt gedefinieerd: EBITDA van geselecteerde ondernemingen (alle Nederlandse medeschuldenaren)/geconsolideerde EBITDA.
Ultimo boekjaar wordt aan de convenanten voldaan.
 

BELASTINGEN, PREMIES EN SOCIALE VERZEKERINGEN

  2017 / 2018 2016 / 2017
Te betalen vennootschapsbelasting 170 2.106
Te betalen omzetbelasting 442 557
Loonheffing en sociale verzekeringen 1.099 433
     
  1.711 3.096
     

In de belastingen en premies en sociale verzekeringen zijn geen bedragen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar opgenomen.


OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

  2017 / 2018 2016 / 2017
     
Te betalen licenties 2.023 1.366
Te betalen lonen en salaris 439 1.262
Pensioenpremies 356 775
Vakantiedagen en vakantiegeld 1.292 1.035
Productgerelateerde kosten 5.566 6.336
Telers 4.854 761
Expoitatieresultaat pool - 654
Overige bedragen 4.259 5.547
     
  18.789 17.736

In de overige schulden en overlopende passiva zijn geen bedragen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar opgenomen.


FINANCIËLE INSTRUMENTEN
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. Om deze risico’s te beheersen heeft de onderneming een beleid, inclusief een stelsel van kredietlimieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken.


KREDIETRISICO
De onderneming loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat de onderneming loopt, bedraagt EUR 50 miljoen. De blootstelling aan kredietrisico van de onderneming wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van afzonderlijke afnemers. Daarnaast houdt het management ook rekening met de demografische aspecten van het klantenbestand, waaronder het risico op wanbetaling in het land waarin de afnemers actief zijn, aangezien deze factoren, met name in de huidige verslechterende economische omstandigheden, van invloed zijn op het kredietrisico.

Door onrusten in het Midden-Oosten is het kredietrisico in deze regio hoog. De vorderingen op afnemers uit deze regio zijn grotendeels voorzien. De onderneming heeft de volgende maatregelen genomen om het kredietrisico te beperken:

 • Regelmatig wordt er gebruikgemaakt van vrijwaringsmaatregelen zoals vooruitbetalingen, Letter of Credits en bankgaranties;
 • Kredietlimieten worden gedurende het seizoen actief gevolgd.
 • Nieuwe leveringen worden nauwelijks toegestaan tot alle schulden van het voorgaande seizoen zijn betaald.


VALUTARISICO
Als gevolg van de internationale activiteiten loopt de onderneming uit hoofde van in de balans opgenomen vorderingen en schulden, netto-investeringen in buitenlandse ondernemingen en toekomstige transacties valutarisico van met name Amerikaanse dollars/Britse ponden/Poolse zloty en Canadese dollars. Op 30 juni 2018 is de netto-valutapositie omgerekend naar EUR tegen de contante koers per balansdatum als volgt samengesteld:


x 1000
ACTIVA
EUR

lokale valuta
PASSIVA
EUR

lokale valuta
         
USD 4.383 5.660 - -
GBP 6.360 5.597 3.127 2.751
PLN 4.158 18.170 672 2.935
CAD 3.093 4.732 1.455 2.225
         
Totaal 18.449   5.254  
         


LIQUIDITEITSRISICO
De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat er voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De onderneming loopt liquiditeitsrisico’s ten aanzien van de rente over de kredietfaciliteit. Een rentecap is aangegaan ter dekking van het renterisico op de kredietfaciliteit. Er wordt voldaan aan de voorwaarden van hedge accounting, waardoor de hedgerelatie wordt verwerkt overeenkomstig de regels van kostprijs hedge accounting. Voor de gestelde zekerheden verwijzen we naar ‘Kredietfaciliteit’ op pagina 54.
 

RENTERISICO
De onderneming loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Zowel over deze vorderingen en schulden zijn een variabel rentende renteafspraken overeengekomen, hierdoor loopt de onderneming risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Om het renterisico op de kredietfaciliteit te beperken is als mitigerende maatregel een rente cap overeenkomst afgesloten.
 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Dit betreffen:​

 • Verplichtingen uit hoofde van operationele leaseverplichtingen en huur voor een bedrag van EUR 1,5 miljoen. Van dit bedrag heeft EUR 0,6 miljoen een looptijd van korter dan 1 jaar. Het overige betreft een verplichting korter dan 5 jaar.
 • Een van de dochtermaatschappijen heeft een verplichting tot afname van producten voor het komende seizoen waarvan de waarde is vastgesteld op GPB 233.000.
 • Ter afdekking van handelstransacties in consumptieaardappelen voor het komende oogstjaar neemt HZPC Holland B.V. termijnposities in op de aardappeltermijnmarkt voor rekening en risico van de telers. Deze posities worden dagelijks gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde. Eventuele resultaten op de per ultimo boekjaar openstaande posities worden verantwoord in het boekjaar waarop de oogst betrekking heeft. Het ongerealiseerde koersresultaat voor rekening en risico van telers op balansdatum bedraagt EUR 28.850 positief.
 • Tegen de onderneming en/of groepsmaatschappijen zijn diverse claims ingediend, onder andere vanuit Zuid-Afrika en tegen het ras Challenger, die door haar/hen worden betwist. Hoewel de afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt - mede op grond van ingewonnen juridisch advies - aangenomen dat deze geen nadelige invloed van betekenis zal hebben op de geconsolideerde positie.