Background
Jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar belangrijke opbrengstcategorieën:
 

13 - Netto-omzet

  2017 / 2018 2016 / 2017
     
Pootaardappelen 267.232 273.802
Licenties 21.805 16.432
Diensten 1.967 3.351
Consumptieaardappelen 9.281 22.854
     
  300.285 316.439

 

De netto-omzet/procentuele verdeling over de afzetgebieden kan het volgende overzicht worden gegeven:
 

  2017 / 2018

%

2016 / 2017

%
         
Nederland 49.422 16 49.874 16
Overige EU-landen 161.242 53 177.193 56
Overige Europese landen 10.896 4 12.457 4
Buiten Europa 103.806 35 102.765 32
Onderlinge leveringen -25.081 -8 -25.850 -8
         
  300.285 100 316.439 100

 

14 - Overige bedrijfsopbrengsten

Deze bestaan voornamelijk uit ontvangen subsidies en incidentele opbrengsten.
 

15 - Personeelskosten

  2017 / 2018 2016 / 2017
     
Lonen en salarissen 18.176 18.418
Sociale lasten 3.756 3.056
Pensioenlasten 2.138 3.384
     
  24.070 24.858


PERSONEELSBESTAND
Bij HZPC Holding B.V. en haar dochterondernemingen waren gedurende het boekjaar gemiddeld 345 fte in dienst, waarvan 251 fte werkzaam in Nederland (vorig boekjaar 328 fte waarvan 237 fte werkzaam in Nederland). Op de balansdatum waren 349 fte in dienst.
 

SPECIFICATIES AANTAL FTE'S

  2017 / 2018 2016 / 2017
     
Directie, administratie en IT 66 56
Commercie en communicatie 95 94
Inkoop en logistieke planning 80 76
Opslag, sorteren en transport 22 26
Research 82 76
     
  345 328

 

16 - Overige bedrijfskosten

  2017 / 2018 2016 / 2017

 
   
Verkoopkosten 2.600 1.996
Kantoorkosten 4.117 3.541
Personeelsgerelateerde kosten 4.468 4.011
Reparatie en onderhoud 1.683 1.456
Overige kosten 6.322 6.438
     
  19.190 17.442

 

17 - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

  2017 / 2018 2016 / 2017
     
Debiteuren 70 92
Rekening courant bank 647 449
Overige 122 22
     
  839 563

 

18 - Rentelasten en soortgelijke kosten

  2017 / 2018 2016 / 2017
     
Telerdeposito’s -12 -110
Disconto -12 -37
Rekening courant bank -844 -433
Overige -20 -83
     
  -888 -663

 

19 - Vennootschapbelasting

  2017 / 2018 2016 / 2017
     
Normale druk op NL basis 25,0% 25,0%
Effect buitenland 3,0% 1,5%
Niet aftrekbare bedragen 1,6% -0,9%
Innovatiebox -1,2% -1,3%
Activering van voorheen niet conpensabele fiscale verliezen -3,5% -
Overig -2,3% 0,7%
     
Effectieve druk 22,6% 25,0%

De onderneming vormt samen met HZPC Holland B.V., STET Holland B.V., Bonna Terra B.V., ZOS B.V., ZOS WEHE B.V., HZPC SBDA B.V., HZPC SBA Europe B.V., HZPC Research B.V., IPR B.V. en Solentum B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende vennootschap als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, geen rekening houdend met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten.

De effectieve belastingdruk bedraagt 22,6% (2016/2017: 25,0%). Voor de Nederlandse vennootschappen geldt dat de effectieve druk lager is dan het nominale tarief van 25% door fiscale aftrekmogelijkheden. Deze zijn met name gerelateerd aan R&Dactiviteiten. Voor de buitenlandse vennootschappen geldt een gemiddelde belastingdruk van 39,2% (2016/2017: 28,7%).
 

Overige toelichtingen


TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de onderneming en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke gronden.
 

HONORARIA VAN DE ACCOUNTANTSORGANISATIE (in EUR x 1)
De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochter-maatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

  2017 / 2018 2016 / 2017
     
Ten laste van het boekjaar:    
Controle van de jaarrekening Nederland (KPMG Accountants N.V.) 145.350 145.500
Controle van de jaarrekening buitenland (KPMG netwerk) 35.604 83.459
Controle van de jaarrekening voorgaand boekjaar (KPMG Accountants N.V.) 40.160 12.125
Advies diensten op fiscaal terrein (KPMG netwerk) 36.426 110.439
Andere niet-controle diensten (KPMG netwerk) 132.914 34.385
     
Honoraria van de accountantsorganisatie 390.454 385.908
     

Bezoldigingen bestuurders en commissarissen
Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening op pagina 68.


Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen voorgedaan na balansdatum.