(na bestemming van het resultaat)

Activa

(in EUR x 1.000) toelichting 30-06-2019 30-06-2018
       
VASTE ACTIVA      
       
Immateriële vaste activa 22 >    
Kosten van onderzoek en ontwikkeling   6.884 3.568
    6.884 3.568
       
Materiële vaste activa 23 >    
Bedrijfsgebouwen en -terreinen   11.620 12.344
Activa in uitvoering   120 -
    11.740 12.344
       
Financiële vaste activa 24 >    
Deelnemingen in groepsmaatschappijen   49.936 49.916
Vorderingen op groepsmaatschappijen   1.664 2.814
Andere deelnemingen   8 5
Vorderingen op Vereniging HZPC   137 249
Overige effecten   25 25
Latente belastingvordering   1.593 1.783
Overige vorderingen   346 385
    53.709 55.177
       
TOTAAL VASTE ACTIVA   72.333 71.089
       


VLOTTENDE ACTIVA
     
       
Vorderingen      
Groepsmaatschappijen   6.799 14.222
Belastingen en premies   - 634
Overige vorderingen en overlopende activa 25 > - 38
    6.799 14.894
       
Liquide middelen   5.664 300
       
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA   12.463 15.194
       
TOTAAL ACTIVA   84.796 86.283
       

 

Passiva

(na bestemming van het resultaat)

PASSIVA toelichting 30-06-2019 30-06-2018
       
(in EUR x 1.000)      
       
Eigen vermogen 26 >    
Gestort en opgevraagd kapitaal   15.675 15.675
Agioreserve   1.433 1.433
Andere wettelijke reserves   8.798 4.845
Reserve omrekeningsverschillen   -604 -597
Overige reserves   28.248 28.922
    53.550 50.278
       
Voorzieningen 27 > 571 1.511
       
Kortlopende schulden      
Schulden aan groepsmaatschappijen   2.617 21.409
Schulden aan participanten en
maatschappijen waarin wordt deelgenomen
  300 -
Te betalen dividend   6.074 3.135
Schulden aan kredietinstellingen   19.896 8.828
Belastingen en premies 28 > 864 54
Overige schulden en overlopende passiva 29 > 924 1.068
    30.675 34.494
       
TOTAAL PASSIVA   84.796 86.283