Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  toelichting 2018 / 2019 2017 / 2018
       
x EUR 1.000      
       
Bedrijfsresultaat   13.675 7.460
       
Aanpassingen voor:      
Afschrijvingen 1, 2 > 4.287 4.547
Mutatie voorzieningen 11 > 36 -141
Mutatie in werkkapitaal   -850 677
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   17.148 12.543
       
Ontvangen interest 17 > 1.962 839
Ontvangen dividend   104 17
Betaalde interest 18 > -2.067 -831
Betaalde winstbelasting 19 > -1.255 -3.451
Kasstroom uit operationele activiteiten  

15.892

9.117
Investeringen in:      
Immateriële vaste activa 1, 2 > -3.522 -3.250
Financiële vaste activa 3 > - -402
Investeringen in bestaande deelnemingen 3 > -770 -152
Materiële vaste activa 2 > -3.347 -2.927
Desinvesteringen materiële vaste activa 2 > 373 277
Kasstroom uit investeringen  

-7.266

-6.454
Financieringsactiviteiten      
Betaald dividend 12 > -3.135 -5.486
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -3.135 -5.486
       
Nettokasstroom   5.491 -2.823

Valuta- en omrekeningsverschillen
  -320
-406
       
Mutatie geldmiddelen   5.171 -3.229
       
Saldo liquide middelen begin boekjaar 9 > 25.232 28.461
Mutatie liquide middelen 9 > 5.171 -3.229
       
Saldo liquide middelen einde boekjaar 9 > 30.403 25.232