(na bestemming van het resultaat)

Vaste activa

  toelichting 30-06-2019 30-06-2018
       
x EUR 1.000      
       
Immateriële vaste activa 1 >    
Kosten van onderzoek en ontwikkeling   7.504 3.592
Goodwill   498 983
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom   2.181 2.727
    10.183 7.302
       
Materiële vaste activa 2 >    
Bedrijfsgebouwen en -terreinen   14.824 15.544
Machines en installaties   6.048 5.455
Andere vaste bedrijfsmiddelen   643 850
Activa in uitvoering   395 272
    21.910 22.121
       
Financiële vaste activa 3 >    
Andere deelnemingen   1.207 1.322
Vorderingen op Vereniging HZPC   137 249
Overige effecten   25 25
Latente belastingvordering   1.972 2.050
Overige vorderingen   374 409
    3.715 4.055
       
TOTAAL VASTE ACTIVA   35.808 33.478

Vlottende activa

Voorraden 4 > 2.012 2.163
       
Vorderingen      
Handelsdebiteuren 5 > 41.093 44.013
Vorderingen op deelnemingen 6 > 189 91
Belastingen, premies en sociale verzekeringen 7 > 6.788 5.903
Overige vorderingen en overlopende activa 8 > 13.082 14.238
    61.152 64.245
       
Liquide middelen 9 > 30.403 25.232
       
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA   93.567 91.640
       
TOTAAL ACTIVA   129.375 125.118
       

 

Passiva

  toelichting 30-06-2019 30-06-2018
       
x EUR 1.000      
       
GROEPSVERMOGEN 10 >    
Eigen vermogen   53.550 50.278
       
Voorzieningen 11 >    
Pensioenen   164 149
Overige voorzieningen   423 402
    587 551
       
Kortlopende schulden      
Schulden aan kredietinstellingen 12 > 35.282 35.246
Schulden aan leveranciers   16.381 15.113
Schulden aan participanten en      
  maatschappijen waarin wordt deelgenomen   300 295
Belastingen en premies 13 > 2.238 1.711
Te betalen dividend   6.074 3.135
Overige schulden en overlopende passiva 14 > 14.963 18.789
    75.238 74.289
       
TOTAAL PASSIVA   129.375 125.118