Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  toelichting 2018 / 2019 2017 / 2018
       
x EUR 1.000      
       
Netto-omzet 15 > 347.864 300.285
       
Overige bedrijfsopbrengsten 16 > 2.431 3.103
Som der bedrijfsopbrengsten   350.295 303.388
       
Kosten van grond- en hulpstoffen en diensten van derden   257.772 212.368
Vrachten en laadkosten   21.875 26.834
Emballage   8.316 8.919
Lonen en salarissen 17 > 20.187 18.176
Sociale lasten en pensioenlasten 18 > 5.880 5.894
Afschrijvingen op immateriële vaste activa   1.102 1.321
Afschrijvingen op materiële vaste activa   3.185 3.226
Overige bedrijfskosten 19 > 18.303 19.190
Som der bedrijfslasten   336.620 295.928
       
Bedrijfsresultaat   13.675 7.460
       
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 20 > 1.962 839
Rentelasten en soortgelijke kosten 21 > -2.142 -888
    -180 -49
       
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen   13.495 7.411
       
Vennootschapsbelasting 22 > -3.415 -1.672
Resultaat deelnemingen   -727 -1.033
    -4.142 -2.705
       
Resultaat na belasting   9.353 4.706
       
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het
eigen vermogen van de rechtspersoon

 
-7. -545
       
Totaal resultaat van de rechtspersoon   9.346 4.161