22 - Immateriële vaste activa


De samenstelling en het verloop van de immateriële vaste activa in het boekjaar 2018/2019 blijken uit het volgende overzicht:

  Kosten van onderzoek
en ontwikkeling
Totaal
2018 / 2019
     
Aanschafwaarde 4.372 4.372
Cumulatieve afschrijving -804 -804
     
Boekwaarde per 1 juli 3.568 3.568
     
Investeringen 3.316 3.316
     
Mutaties 2018 / 2019 7.688 7.688
     
Aanschafwaarde 7.688 7.688
Cumulatieve afschrijving -804 -804
     
Boekwaarde per 30 juni 6.884 6.884
     

 

23 - Materiële vaste activa


De samenstelling en het verloop van de materiële vaste activa in het boekjaar 2018/2019 blijken uit het volgende overzicht:

  Bedrijfsgebouwen
en -terreinen
Activa in
uitvoering
Totaal
2018 / 2019
       
Aanschafwaarde 25.113 - 25.113
Cumulatieve afschrijving -12.769 - -12.769
       
Boekwaarde per 1 juli 12.344 - 12.344
       
Investeringen 123 120 234
Afschrijvingen -847 - -847
       
Saldo 11.620 120 11.740
       
Aanschafwaarde 25.236 120 25.356
Cumulatieve afschrijvingen -13.616 - -13.616
       
Boekwaarde per 30 juni 11.620 120 11.740
       

 

24 - Financiële vaste activa

Het verloop van de posten onder de Financiële vaste activa is als volgt:

  Deel-
nemingen
in groeps-
maat-
schappijen
Vorde-
ringen
op groeps-
maat-
schappijen
Andere
deel-
nemingen
Vorde-
ringen op
Vereniging
HZPC
Latente
belasting-
vordering
Overige
effecten
Overige
vorde-
ringen
Totaal
2018 / 2019
                 
Boekwaarde
per 1 juli
49.916 2.814 5 249 1.783 25 385 55.177
                 
Investeringen / toename - - 3 - - - - 3
Resultaat deelnemingen 12.013 - - - - - - 12.013
Valutaverschillen -7 - - - - - - -7
Afschrijvingen / aflossingen - -1.150 - -112 -190 - -39 -1.491
Dividend -11.045 - - - - - - -11.045
Voorzieningen deelnemingen -941 - - - - - - -941
               
Boekwaarde per 30 juni 49.936 1.664 8 137 1.593 25 346 53.709
                 

De vorderingen op groepsmaatschappijen hebben een looptijd variërend tussen de 3 en 8 jaar. Over de vordering wordt rente in rekening gebracht, deze varieert van 1% tot 2,5%.
 

25 - Overige vorderingen en overlopende activa

 

  30-06-2019 30-06-2018
     
Te vorderen subsidie - 38
     

 

26 - Eigen vermogen


Het verloop van de posten in het eigen vermogen is als volgt:

Eigen vermogen Gestort en
ongevraagd
kaptiaal
Agioreserve Andere
wettelijke
reserves
Reserve
omrekenings-
verschillen
Overige
reserve
Totaal
2018/
2019
             
Stand per 1 juli: 15.675 1.433 4.845 -597 28.922 50.278
             
Mutaties in het
boekjaar 2018 / 2019
           
Dividend - - - - -6.074 -6.074
Resultaat van het boekjaar - - - - 9.353 9.353
Koersverschillen - - - -7 - -7
Overige mutaties - - 3.953 - -3.953 -
             
Stand per 30 juni 15.675 1.433 8.798 -604 28.248 53.550
             

Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt EUR 50.000.000 (2017/2018 EUR 50.000.000) en is verdeeld in 2.500.000 aandelen van EUR 20 elk waarvan 783.725 gewone aandelen geplaatst zijn. Het gestort en opgevraagd kapitaal dat is gestort bedraagt EUR 15.674.500 (ultimo 2017/2018 EUR 15.674.500).

Agioreserve
Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen (opbrengsten boven pari).

Andere wettelijke reserves
De post andere wettelijke reserves bestaat uit een wettelijke reserve deelnemingen en de wettelijke reserve inzake ontwikkelingskosten. De wettelijke reserve deelnemingen heeft betrekking op deelnemingen die volgens de vermogensmutatiemethode zijn gewaardeerd. De reserve betreft het verschil tussen de op basis van de grondslagen van de moedermaatschappij berekende ingehouden winst en rechtstreekse vermogensmutaties van de deelnemingen enerzijds, en het deel daarvan dat de moedermaatschappij zou kunnen laten uitkeren anderzijds. Bij dit laatste is rekening gehouden met mogelijk niet-uitkeerbare winsten door deelnemingen die B.V.’s zijn in verband met door de besturen van de B.V.’s uit te voeren uitkeringstests. De wettelijke reserve inzake ontwikkelingskosten betreft de gevormde reserve voor het niet afgeschreven deel van de geactiveerde ontwikkelingskosten. De wettelijke reserves worden op individuele basis bepaald.

Reserve omrekeningverschillen
In deze wettelijke reserve worden valutaverschillen verantwoord die het gevolg zijn van de omrekening van functionele valuta van bedrijfsuitoefeningen in het buitenland naar presentatievaluta van de moedermaatschappij. Bij verkoop van een deelneming worden de op deze deelneming betrekking hebbende cumulatieve valutaverschillen overgeboekt naar de overige reserves.

Overige reserves
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld het resultaat na belastingen over 2018/2019 als volgt te bestemmen: een bedrag van EUR 6,1 miljoen uit te keren als dividend en het resterende bedrag van EUR 3,3 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. De mutatie ten bedrage van EUR 3.953.000 betreft de dotatie aan de wettelijke reserve.

Voorstel tot resultaatbestemming
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld het resultaat na belastingen over 2018/2019 als volgt te bestemmen: een bedrag van EUR 3.279.000 toe te voegen aan de overige reserves en het resterende bedrag van EUR 6.074.000 als dividend uit te keren. Per aandeel is er EUR 7,75 beschikbaar. Dit voorstel is in de balans verwerkt onder de kortlopende schulden.

 

27 - Voorzieningen

Voorziening deelnemingen
De samenstelling en het verloop van de voorziening in het boekjaar 2018/2019 blijken uit het volgende overzicht:

  Totaal
2018/2019
Totaal
2017/2018
     
Stand 1 juli 1.495 -
Dotatie - 1.495
Onttrekking -941 -
     
Stand per 30 juni  554 1.495

De voorziening heeft betrekking op de deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde.
 

Overige voorzieningen
De samenstelling en het verloop van de overige voorzieningen in het boekjaar 2018/2019 blijken uit het volgende overzicht:

  Totaal
2018/2019
Totaal
2017/2018
     
Stand 1 juli 16 14
Dotatie 1 2
     
Stand per 30 juni  17 16

De overige voorziening betreft de jubileavoorziening welke is berekend, gebruikmakend van een disconteringsvoet van 4%, en rekening houdend met het verwachte personeelsverloop.

28 - Belastingen en premies

 

  30-06-2019 30-06-2018
     
Vennootschapsbelasting 829 -
Loonheffing en sociale verzekeringen 35 54
     
Stand per 30 juni  846 54

 

29 - Overige schulden en overlopende passiva

  30-06-2019 30-06-2018
     
Te betalen lonen en salarissen 498 320
Schulden inzake pensioenen 18 14
Voorzieningen rechtszaken 67 517
Overige bedragen 341 217
     
  924 1.068

 

30 - Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen

Dit betreft het aandeel van de onderneming in de resultaten van haar deelnemingen, waarvan een bedrag van EUR 12.740.000 (2017/2018: EUR 8.956.000) groepsmaatschappijen betreft. Het overige deel betreft resultaat in minderheidsbelangen ten bedrage van EUR 727.000 negatief.

31 - Overig resultaat na belastingen

Het overig resultaat na belastingen betreft de reguliere kosten voor het voeren van holdingsactiviteiten. De kosten betreffen personeelskosten, overige bedrijfskosten waaronder juridische kosten, afschrijvingen en rentebaten en -lasten.

Lonen en salarissen 30-06-2019 30-06-2018
     
Brutolonen personeel 1.054 761
Sociale werkgeverslasten personeel 40 44
Pensioenpremie personeel 81 74
     
  1.175 879
     

 

Specificaties aantal fte’s 30-06-2019 30-06-2018
     
Directie en administratie 4 4
     

 

Bij HZPC Holding B.V. waren gedurende het boekjaar gemiddeld 4 fte in dienst en alle werkzaam in Nederland (vorig boekjaar 4 fte).

 

Overige toelichtingen

Financiële instrumenten
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. Om deze risico’s te beheersen heeft de onderneming een beleid, inclusief een stelsel van kredietlimieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken.

Kredietrisico
De onderneming loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste aciva, overige vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeitsrisico
De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat er voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Renterisico
De onderneming loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Zowel over deze vorderingen en schulden zijn variabele rentende renteafspraken overeengekomen, hierdoor loopt de onderneming risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Om het renterisico op de kredietfaciliteit te beperken is als mitigerende maatregel een rente cap overeenkomst afgesloten.

Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
De onderneming heeft verplichtingen van operationele leaseverplichtingen en huur voor een bedrag van EUR 83.000. Van dit bedrag heeft EUR 37.000 een looptijd van korter dan 1 jaar. Het overige betreft een verplichting korter dan 5 jaar. De last voor huur en lease in het boekjaar 2018/2019 bedroeg EUR 51.000.

Fiscale eenheid
De onderneming vormt tezamen met haar binnenlandse dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. De fiscale eenheid wijkt niet af van de fiscale eenheid in de geconsolideerde jaarrekening.

Bezoldiging Directie en Raad van Commissarissen
De opgave inzake de bezoldiging van directie is achterwege gelaten met een beroep op artikel 2:383 lid 1 BW, laatste volzin. De bezoldiging van de commissarissen bedraagt EUR 86.000 (2017/2018: EUR 72.000).


Joure, 3 oktober 2019

De directie:
G.F.J. Backx (CEO), statutair bestuurder
H. Verveld (CCO)
J.L. van Vilsteren (CFO)

De raad van commissarissen:
M.J. Ubbens, voorzitter
C.J. Biemond
I. Frovola
M. Kester
W. Sinnema