1 - Immateriële vaste activa

De samenstelling en het verloop van de immateriële vaste activa in het boekjaar 2018/2019 blijken uit het volgende overzicht:

  Kosten van
onderzoek en
ontwikkeling
Goodwill Concessies, 
vergunningen
en intellectuele
eigendommen
Totaal
2018 / 2019
         
Aanschafwaarde 4.442 5.002 3.817 13.261
Cumulatieve afschrijving -850 -4.019 -1.090 -5.959
         
Boekwaarde per 1 juli 3.592 983 2.272 7.302
         
Investeringen 3.983 - - 3.983
Afschrijvingen -71 -485 -546 -1.102
         
Saldo 3.912 -485 -546 2.881
         
Aanschafwaarde 8.425 5.002 3.817 17.244
Cumulatieve afschrijving -921 -4.504 -1.636 -7.061

 

 

       
Boekwaarde
per 30 juni
7.504 498 2.181 10.183
         

De investeringen betreffen de ontwikkeling van een nieuw ERP-systeem.
 

2 - Materiële vaste activa

De samenstelling en het verloop van de materiële vaste activa in het boekjaar 2018/2019 blijken uit het volgende overzicht:

  Bedrijfs-gebouwen
en -terreinen
Machines
en installaties
Andere vaste
bedrijfs-middelen
Activa in
uitvoering
Totaal
2018/2019
           
Aanschafwaarde 39.001 24.785 3.436 272 67.399
Cumulatieve afschrijving -23.457 -19.330 -2.586 - -45.278
           
Boekwaarde per 1 juli 15.544 5.455 850 272 22.121
           
Investeringen 329 2.674 221 123 3.347
Desinvesteringen -67 -121 -185 - -373
Afschrijvingen -982 -1.960 -243 - -3.185
           
Saldo -720 593 -207 123 -211
           
Aanschafwaarde

39.263 27.338 3.472 395 70.468
Cumulatieve afschrijvingen -24.439 -21.290 -2.829 - -48.558
           
Boekwaarde per 30 juni 14.824 6.048 643 395 21.910
           

 

3 - Financiële vaste activa

Het verloop van de posten onder de Financiële vaste activa is als volgt:

  Deel-
nemingen
Vorderingen
op Vereniging
HZPC
Overige
effecten
Latente
belasting-
vordering
Overige
vorde-
ringen
Totaal
 
             
Boekwaarde per 1 juli 1.322 249 25 2.050 409 4.055
             
Investeringen/toename 791 - - - - 791
Resultaat deelnemingen -747 - - - - -747
Aflossingen/afname - -112 - -78 -35 -225
Dividenduitkering -123 - - - - -123
Koersverschillen -36 - - - - -36
             
Mutaties 2018/2019 -115 -112 - -78 -35 -340
             
Boekwaarde per 30 juni 1.207 137 25 1.972 374 3.715
             


Deelnemingen
Dit betreft deelnemingen die vanwege minderheidsbelangen niet geconsolideerd worden. Voor een overzicht van de kapitaalbelangen wordt verwezen naar deze tabel.

Vorderingen op Vereniging HZPC
De onder deze categorie vermelde vordering heeft volledig betrekking op de Vereniging HZPC ten behoeve van verstrekte leningen aan telers voor aankoop certificaten van Vereniging HZPC. De rente bedraagt 1%. De looptijd van de lening bedraagt 5 jaar.

Overige effecten
De post overige effecten betreft effecten die bestemd zijn om duurzaam te worden aangehouden. De marktwaarde van de verschillende categorieën overige effecten benadert de boekwaarde ad EUR 25.000.

Latente belastingvordering
De post latente belastingvorderingen betreft verrekenbare tijdelijke verschillen, onder meer materiële vaste activa. Van deze vorderingen is een beperkt bedrag naar verwachting verrekenbaar binnen 1 jaar. De voorwaartse verliescompensatie en verrekenbare tijdelijke verschillen die niet tot waardering zijn gebracht betreft EUR 620.000.

Overige vorderingen
De post overige vorderingen betreft verstrekte leningen aan personeel voor een bedrag van EUR 30.000 (2017/2018 EUR 24.000)   met een gemiddelde looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 4%. Tevens omvat deze post een rentecap om het renterisico over de werkkapitaal financiering tot EUR 15 miljoen af te dekken. De cap kent een looptijd van 10 jaar en een caprente van 2%.

4 - Voorraden

 

  30-06-2019 30-06-2018
     
Emballage 1.120 1.233
Gereed product 892 930
     
  2.012 2.163

De mutatie van het gereed product is verwerkt onder kosten van grond- en hulpstoffen.

Vorderingen

 

5 - Handelsdebiteuren

  30-06-2019 30-06-2018
     
Geamortiseerde kostprijs van uitstaande vorderingen 52.334 55.583
Af: voorziening wegens oninbaarheid -11.241 -11.570
     
  41.093 44.013

In de vordering op handelsdebiteuren is geen bedrag begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar, die niet zijn voorzien.

6 - Vorderingen op deelnemingen

Deze vorderingen hebben betrekking op vorderingen op deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. De looptijd van de vorderingen is korter dan 1 jaar en niet rentedragend.

7 - Belastingen, premies en sociale verzekeringen

  30-06-2019 30-06-2018
     
Omzetbelasting 6.674 5.173
Vennootschapsbelasting 96 714
Premies en sociale verzekeringen 18 16
     
  6.788 5.903

 

8 - Overige vorderingen en overlopende activa

  30-06-2019 30-06-2018
     
Pensioenpremies 228 220
Te vorderen licenties 4.683 5.711
Vooruitbetaalde bedragen 1.566 2.225
Premie ziektekostenverzekering 257 225
Subsidies 2.053 1.398
Vordering op telers 3.100 2.118
Overige bedragen 1.195 2.341
     
  13.082 14.238

In de overige vorderingen zijn geen bedragen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar opgenomen.
 

9 - Liquide middelen

  30-06-2019 30-06-2018
     
Kas 9 8
Rekening-courant bank 30.394 25.224
     
  30.403 25.232

De post rekening-courant bank staat evenals vorig jaar geheel ter vrije beschikking.
 

10 - Groepsvermogen

Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening. In het groepsvermogen is het aandeel derden nihil.

11 - Voorzieningen


Pensioenen
Onder de pensioenen zijn opgenomen de verplichtingen uit hoofde van pensioenreglementen en vergelijkbare verplichtingen.

De samenstelling en het verloop van de pensioenen in het boekjaar 2018/2019 blijken uit het volgende overzicht:

  Totaal
2018 / 2019
Totaal
2017 / 2018
     
Stand 1 juli 149 284
Dotatie 25 14
Onttrekking -10 -149
     
Stand per 30 juni 164 149
     

Het gehele bedrag van de pensioenvoorziening is langlopend. De pensioenvoorziening heeft betrekking op medewerkers in het buitenland. Zij hebben pensioenregelingen die niet vergelijkbaar zijn met de wijze waarop het Nederlandse pensioenstelsel is ingericht en functioneert. Voor deze buitenlandse regelingen wordt een beste schatting gemaakt van de per balansdatum bestaande pensioenverplichting.


Overige voorzieningen
De samenstelling en het verloop van de overige voorzieningen in het boekjaar 2017/2018 blijken uit het volgende overzicht:

  Totaal
2018 / 2019
Totaal
2017 / 2018
     
Stand 1 juli 402 408
Dotatie 22 69
Onttrekking -1 -75
     
Stand per 30 juni 423 402
     

De overige voorziening betreft de jubileavoorziening welke is berekend, gebruikmakend van een disconteringsvoet van 4%, en rekening houdend met het verwachte personeelsverloop. Van het bedrag is EUR 51.000 kortlopend.

Kortlopende schulden

12 - Schulden en kredietinstellingen

Kredietfaciliteit
De onderneming beschikt over een kredietfaciliteit bij ING Bank N.V. en Deutsche Bank A.G. ING Bank N.V. heeft een rekening-courantkrediet verstrekt. De stand van de kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 30 juni 2019 EUR 10 miljoen en de rente Euribor plus 0,75%. Deutsche Bank A.G. heeft tevens een rekening-courantkrediet verstrekt. De stand van de kredietfaciliteit in rekening-courant bij Deutsche Bank A.G. bedraagt per 30 juni 2019 EUR 9,9 miljoen en de rente Euribor plus 0,75%.

Ten aanzien van de kredietfaciliteit bij de ING B.V. zijn de volgende zakelijke zekerheden gesteld in de vorm van:

 • Toetreding tot de Compte joint- en mede aansprakelijkheidsovereenkomst, af te geven door: IPR B.V., HZPC Research B.V., HZPC Holding B.V., HZPC Holland B.V., STET Holland B.V., ZOS B.V., ZOS Wehe B.V., SBA Europe B.V., SBDA B.V., HZPC France S.A.S. en HZPC Deutschland GmbH;
 • Stamverpanding boekvorderingen (eerste pandrecht) van: IPR B.V., HZPC Research B.V., HZPC Holding B.V., HZPC Holland B.V., en STET Holland B.V.

Ten aanzien van de kredietfaciliteit bij de Deutsche Bank A.G. zijn de volgende zakelijke zekerheden gesteld in de vorm van:

 • Hypothecaire zekerheid op onroerend goed (van 20 miljoen in hoofdsom te vermeerderd met 40% voor rente en kosten).

Convenanten
Aan de kredietfaciliteit zijn de volgende convenanten verbonden:

 • Solvabiliteitsratio
 • Activa Cover
 • Omzet Cover
 • EBITDA Cover
 • Cross default

De onderneming is met haar banken de volgende convenanten overeengekomen:

  Solvabiliteits-
ratio ING
Solvabiliteitsratio
Deutsche Bank
Activa Cover
ING
Cover
Cover ING
EBITDA
Cover ING
EBITDA Cover
Deutsche Bank
             
Gedurende de looptijd > 35% > 35% > 75% > 75% > 75% > 70%
             
30 juni 2019 > 35% > 35% > 75% > 75% > 75% > 70%
             

De solvabiliteitsratio is voor zowel ING Bank B.V. als Deutsche Bank A.G. als volgt gedefinieerd: Gecorrigeerd vermogen/gecorrigeerd balanstotaal.
De activa cover is als volgt gedefinieerd: Activa van geselecteerde ondernemingen (van de Compte joint)/geconsolideerde activa.
De omzet cover is als volgt gedefinieerd: Omzet van geselecteerde ondernemingen (van de Compte joint)/geconsolideerde omzet.
De EBITDA cover is bij ING Bank B.V. als volgt gedefinieerd: EBITDA van geselecteerde ondernemingen (van de Compte joint)/geconsolideerde EBITDA.
De EBITDA cover is bij Deutsche Bank A.G. als volgt gedefinieerd: EBITDA van geselecteerde ondernemingen (alle Nederlandse medeschuldenaren)/geconsolideerde EBITDA.
Ultimo boekjaar wordt aan de convenanten voldaan.

13 - Belastingen, premies en sociale verzekeringen

 

  2018 / 2019 2017 / 2018
Te betalen vennootschapsbelasting 1.048 170
Te betalen omzetbelasting 580 442
Loonheffing en sociale verzekeringen 610 1.099
     
  2.238 1.711
     

In de belastingen en premies en sociale verzekeringen zijn geen bedragen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar opgenomen.

14 - Overige schulden en overlopende passiva

  2018 / 2019 2017 / 2018
     
Te betalen licenties 1.655 2.023
Te betalen lonen en salaris 720 439
Pensioenpremies 354 356
Vakantiedagen en vakantiegeld 1.406 1.292
Productgerelateerde kosten 5.136 5.566
Telers 882 4.854
Overige bedragen 4.810 4.259
     
  14.963 18.789

In de overige schulden en overlopende passiva zijn geen bedragen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar opgenomen.

Financiële instrumenten
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. Om deze risico’s te beheersen heeft de onderneming een beleid, inclusief een stelsel van kredietlimieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken.

Kredietrisico
De onderneming loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat de onderneming loopt, bedraagt EUR 51 miljoen. De blootstelling aan kredietrisico van de onderneming wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van afzonderlijke afnemers. Daarnaast houdt het management ook rekening met de demografische aspecten van het klantenbestand, waaronder het risico op wanbetaling in het land waarin de afnemers actief zijn, aangezien deze factoren, met name in de huidige verslechterende economische omstandigheden, van invloed zijn op het kredietrisico.

Door onrusten in het Midden-Oosten is het kredietrisico in deze regio hoog. De vorderingen op afnemers uit deze regio zijn grotendeels voorzien. De onderneming heeft de volgende maatregelen genomen om het kredietrisico te beperken:

 • Regelmatig wordt er gebruikgemaakt van vrijwaringsmaatregelen zoals vooruitbetalingen, Letter of Credits en bankgaranties;
 • Kredietlimieten worden gedurende het seizoen actief gevolgd.
 • Nieuwe leveringen worden nauwelijks toegestaan tot alle schulden van het voorgaande seizoen zijn betaald.


Valutarisico
Als gevolg van de internationale activiteiten loopt de onderneming uit hoofde van in de balans opgenomen vorderingen en schulden, netto-investeringen in buitenlandse ondernemingen en toekomstige transacties valutarisico van met name Amerikaanse dollars/Britse ponden/Poolse zloty en Canadese dollars. Op 30 juni 2019 is de netto-valutapositie omgerekend naar EUR tegen de contante koers per balansdatum als volgt samengesteld:


x 1000
Koers
VV/EU
ACTIVA
lokale valuta
ACTIVA
in EUR
PASSIVA
lokale valuta
PASSIVA
in EUR
           
USD 1,140 2.613 2.292 0 0
GBP 0,900 4.909 5.454 3.043 3.381
PLN 4,240 18.611 4.389 4.244 1.001
CAD 1,490 5.331 3.578 4.005 2.688
           
Totaal     15.713   7.070
           


Liquiditeitsrisico
De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat er voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De onderneming loopt liquiditeitsrisico’s ten aanzien van de rente over de kredietfaciliteit. Een rentecap is aangegaan ter dekking van het renterisico op de kredietfaciliteit. Er wordt voldaan aan de voorwaarden van hedge accounting, waardoor de hedgerelatie wordt verwerkt overeenkomstig de regels van kostprijs hedge accounting. Voor de gestelde zekerheden verwijzen we naar ‘Kredietfaciliteit’ op pagina 62.

Renterisico
De onderneming loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Zowel over deze vorderingen en schulden zijn een variabel rentende renteafspraken overeengekomen, hierdoor loopt de onderneming risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Om het renterisico op de kredietfaciliteit te beperken is als mitigerende maatregel een rente cap overeenkomst afgesloten.

Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
Dit betreffen:

 • Verplichtingen uit hoofde van operationele leaseverplichtingen en huur voor een bedrag van EUR 1,4 miljoen. Van dit bedrag heeft EUR 0,6 miljoen een looptijd van korter dan 1 jaar. Het overige betreft een verplichting korter dan 5 jaar. De last voor huur en lease in het boekjaar 2018/2019 bedroeg EUR 0,9 miljoen.
 • Ter afdekking van handelstransacties in consumptieaardappelen voor het komende oogstjaar neemt HZPC Holland B.V. termijnposities in op de aardappeltermijnmarkt voor rekening en risico van de telers. Deze posities worden dagelijks gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde. Eventuele resultaten op de per ultimo boekjaar openstaande posities worden verantwoord in het boekjaar waarop de oogst betrekking heeft. Het ongerealiseerde koersresultaat voor rekening en risico van telers op balansdatum bedraagt EUR 1.000 positief.
 • Tegen de onderneming en/of groepsmaatschappijen zijn diverse claims ingediend, onder andere vanuit Zuid-Afrika en tegen het ras Challenger, die door haar/hen worden betwist. Hoewel de afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt - mede op grond van ingewonnen juridisch advies - aangenomen dat deze geen nadelige invloed van betekenis zal hebben op de geconsolideerde positie.