15 - Netto-omzet

De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar belangrijke opbrengstcategorieën:

  2018 / 2019 2017 / 2018
     
Pootaardappelen 302.471 267.232
Licenties 21.767 21.805
Diensten 2.936 1.967
Consumptieaardappelen 20.690 9.281
     
  347.864 300.285

 


De netto-omzet/procentuele verdeling over de afzetgebieden kan het volgende overzicht worden gegeven:

 

2018 / 2019

% 2017 / 2018

%

         
Nederland 71.069 20 49.422 16
Overige EU-landen 190.025 54 161.242 53
Overige Europese landen 16.346 5 10.896 4
Buiten Europa 105.102 30 103.806 35
Onderlinge leveringen -34.678 -9 -25.081 -8
         
  347.864 100 300.285 100

 

16 - Overige bedrijfsopbrengsten

Deze bestaan voornamelijk uit ontvangen subsidies en incidentele opbrengsten.
 

17 - Personeelskosten

  2018 / 2019 2017 / 2018
     
Lonen en salarissen 20.187 18.176
Sociale lasten 3.568 3.756
Pensioenlasten 2.312 2.138
     
  26.067 24.070


Personeelsbestand
Bij HZPC Holding B.V. en haar dochterondernemingen waren gedurende het boekjaar gemiddeld 355 fte in dienst, waarvan 259 fte werkzaam in Nederland (vorig boekjaar 345 fte waarvan 251 fte werkzaam in Nederland). Op de balansdatum waren 362 fte in dienst.

Specificaties aantal fte's

  2018 / 2019 2017 / 2018
     
Directie, administratie en IT 82 66
Commercie en communicatie 86 95
Inkoop en logistieke planning 88 80
Opslag, sorteren en transport 21 22
Research 78 82
     
  355 345

 

18 - Overige bedrijfskosten

  2018 / 2019 2017 / 2018

   
Verkoopkosten 3.608 2.600
Kantoorkosten 3.224 4.117
Personeelsgerelateerde kosten 4.725 4.468
Reparatie en onderhoud 1.759 1.683
Overige kosten 4.987 6.322
     
  18.303 19.190

 

19 - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

  2018 / 2019 2017 / 2018
     
Debiteuren 82 70
Rekening courant bank 1.773 647
Overige 107 122
     
  1.962 839

 

20 - Rentelasten en soortgelijke kosten

  2018 / 2019 2017 / 2018
     
Telerdeposito’s - -12
Disconto -50 -12
Rekening courant bank -2.042 -844
Overige -50 -20
     
  -2.142 -888

 

21 - Vennootschapbelasting

  2018 / 2019 2017 / 2018
     
Normale druk op NL basis 25,0% 25,0%
Effect buitenland -1,3% 3,0%
Niet aftrekbare bedragen 1,0% 1,6%
Innovatiebox -2,9% -1,2%
Activering van voorheen niet conpensabele fiscale verliezen 0,0% -3,5%
Overig 3,5% -2,3%
     
Effectieve druk 25,3% 22,6%

De onderneming vormt samen met HZPC Holland B.V., STET Holland B.V., Bonna Terra B.V., ZOS B.V., ZOS WEHE B.V., HZPC SBDA B.V., HZPC SBA Europe B.V., HZPC Research B.V., IPR B.V. en Solentum B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende vennootschap tegen nominaal tarief verschuldigd zou zijn, geen rekening houdend met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten.

De effectieve belastingdruk bedraagt 25,3% (2017/2018: 22,6%). Voor de Nederlandse vennootschappen geldt dat de effectieve druk hoger is dan het nominale tarief van 25% door de herwaardering van de latente belastingvordering tegen 20,5% in plaats van 25%. Voor de buitenlandse vennootschappen geldt een gemiddelde belastingdruk van 21,6% (2017/2018: 39,2%).

Overige toelichtingen

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de onderneming en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke gronden.

Honoraria van de accountantsorganisatie (in EUR x 1)
De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

  2018 / 2019 2017 / 2018
     
Ten laste van het boekjaar:    
Controle van de jaarrekening Nederland (KPMG Accountants N.V.) 173.450 185.810
Controle van de jaarrekening buitenland (KPMG netwerk) 64.486 35.604
Advies diensten op fiscaal terrein (KPMG netwerk) 96.718 36.426
Andere niet-controle diensten (KPMG netwerk) 63.788 132.914
     
Honoraria van de accountantsorganisatie 398.442 390.454
     

Bezoldigingen bestuurders en commissarissen
Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening op pagina 76.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen voorgedaan na balansdatum.