HZPC Holding is een stabiele en goed geleide onderneming. In het afgelopen boekjaar 2018/2019 heeft de organisatie wederom uitstekend gepresteerd. Hoewel in een groot deel van Europa door extreme droogte het volume in pootgoed lager uitviel dan in voorgaande jaren, werden toch een financiële recordomzet en een zeer bevredigend resultaat gerealiseerd.


De Raad van Commissarissen beseft dat HZPC een bedrijf is dat handelt in een specifiek landbouwproduct. Omzet en winst kunnen dus van jaar tot jaar verschillen. De resultaten over het afgelopen jaar liggen in lijn met de prognoses en de doelstellingen voor de lange termijn. Vastgesteld mag worden dat de bedrijfsprocessen goed functioneren. Er is sprake van een solide geleide onderneming, met een gedegen strategie die betrouwbaarheid uitstraalt.

Activiteiten van Raad van Commissarissen

De RvC is belast met het houden van toezicht en het adviseren van de Executive Board op het gebied van het bepalen en bereiken van de bedrijfsstrategie, het beleid en de doelstellingen. Daarnaast heeft hij de rol van werkgever en stelt hij de beloning van de Executive Board vast. Bij HZPC Holding, een structuurvennootschap onder Nederlandse wetgeving, is de RvC een separaat orgaan dat volledig onafhankelijk opereert van de Executive Board. Leden van de RvC worden benoemd door de aandeelhouder, de Vereniging HZPC.

Vergaderingen

De RvC heeft tijdens het boekjaar 2018/2019 zes keer regulier vergaderd. De vergaderingen vonden geheel of gedeeltelijk plaats met de Executive Board. De voorzitter van de RvC en de CEO hebben de vergaderingen voorbereid. De agendapunten voor de diverse vergaderingen komen of op initiatief van de RvC, of op initiatief van de Executive Board op de agenda. De RvC is ervan overtuigd dat alle commissarissen voldoende tijd beschikbaar maakten om voldoende aandacht te besteden aan HZPC Holding. In één vergadering is een lid van de RvC gedeeltelijk afwezig geweest door externe omstandigheden en in één vergadering is een lid niet aanwezig geweest. Dit heeft de voortgang van de discussies en besluitvorming niet vertraagd.

Los van de reguliere vergaderingen brengt de RvC nu en dan ook informele bezoeken aan het bedrijf. De RvC meent dan ook een goed beeld te hebben van de organisatie. De RvC stelt vast dat er binnen HZPC, een bedrijf met een zeer internationaal personeelsbestand, sprake is van een open en collegiale sfeer.

Financiële resultaten

HZPC Holding is er in 2018/2019 in geslaagd een recordomzet te boeken van 347,9 miljoen euro en een mooi bedrijfsresultaat van 13,7 miljoen euro. Dat mag een bijzondere prestatie worden genoemd, temeer omdat de volumes pootaardappelen achterbleven door een droog groeiseizoen, in met name Europa.

De RvC heeft op voordracht van de Executive Board aan de aandeelhouders voorgesteld om 6,1 miljoen euro uit te keren als dividend, wat neerkomt op 7,75 euro per certificaat van aandeel. Dit is in overeenstemming met de bedrijfsdoelstelling om een stabiel percentage van de winst uit te keren.

Investeren in R&D

HZPC is een interessant, innovatief bedrijf met veel know-how, dat een waardevolle bijdrage levert aan de wereldvoedselvoorziening. De goede prestaties rechtvaardigen dat HZPC fors investeert in research and development. Binnenkort wordt begonnen met de al eerder goedgekeurde, ingrijpende modernisering van het kenniscentrum in Metslawier. HZPC is actief op nieuwe markten, waaronder die in India. Het is een uitdagende strategie. De RvC laat zich intensief informeren over de ontwikkelingen bij joint venture Mahindra-HZPC in India, waar voor het tweede achtereenvolgende jaar sprake was van moeilijke marktomstandigheden, met een verliesgevend resultaat. De RvC deelt het vertrouwen van de Executive Board, maar stelt hier wel voortdurend de kritische vraag waar de grens ligt van verantwoordelijk investeren.

Controle

De RvC voelde zich tijdens het afgelopen boekjaar voldoende geïnformeerd over het bestuur, het risicomanagement, de accountantscontrole en de interne controlesystemen van de onderneming. KPMG, de externe groepsaccountant van HZPC Holding, rapporteerde aan de RvC over de afgesproken reikwijdte van de accountantscontrole en over de uitkomst. De jaarrekeningen van HZPC Holding, het jaarverslag en het accountantsverslag van de externe accountant werden in aanwezigheid van de CEO en de CFO met de accountant besproken. De Executive Board heeft ook de managementletter gedeeld met de RvC. De accountant heeft de jaarrekening over 2018/2019 gecontroleerd en een goedkeurende controleverklaring hierover afgegeven.

Evaluatie van Raad van Commissarissen

De RvC verandert van samenstelling na het vertrek, afgelopen voorjaar, van het lid E. Kraaijenzank. De RvC spreekt zijn dank uit voor de constructieve en vakkundige samenwerking. Hij wordt opgevolgd door mevrouw I. Frolova. De RvC is blij een vrouw te mogen verwelkomen. Zij is een zeer ervaren financieel deskundige, met een uitstekende track record met veel internationale ervaring.

In het belang van een transparante corporate governance heeft de RvC in afgelopen boekjaar de tijd genomen om zijn eigen functioneren te toetsen. Tijdens deze zelfevaluatie heb ik als voorzitter alle leden van de RvC en de Executive Board geïnterviewd.

De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat er bij HZPC sprake is van een open en constructieve communicatie tussen de directie en de RvC. De RvC voelt zich steeds tijdig en correct geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen binnen de onderneming. Dit gebeurt gevraagd en ongevraagd. De CEO gedraagt zich als een echte verbinder tussen de organisatie en het toezicht. De bevindingen van de evaluatie zijn dan ook positief. Afgesproken is dat het proces met enige regelmaat herhaald zal worden.

De Raad van Commissarissen wil alle medewerkers van HZPC bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een solide onderneming.


Joure, 3 oktober 2019

Namens de Raad van Commissarissen,
Meerten Ubbens, voorzitter