Het nemen van risico’s is inherent aan zakendoen. Door gebalanceerd risico’s te nemen, streven wij ernaar een gezonde en duurzame onderneming te zijn en te blijven. Risicobeheersing is daarom een belangrijk onderdeel van het ondernemingsbestuur en de strategieontwikkeling. Door onze risicomanagementactiviteiten proberen wij een redelijke zekerheid te verschaffen dat onze handelsdoelen kunnen worden bereikt en dat aan onze verplichtingen naar klanten, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving kan worden voldaan.

Onderstaand geven wij de belangrijkste risicofactoren weer die we dit jaar hebben gemanaged. In een grafiek is weergegeven hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet en de mogelijke impact van het risico op onze strategische ambities. Voor het kwadrant ‘hoge impact’ en ‘hoge kans’, geven wij bovendien mitigerende maatregelen. Het overzicht is geen uitputtende lijst.

Het afgelopen jaar hebben zich specifiek de volgende risico’s voorgedaan:
 

1 - Economisch risico

Economisch gezien gaat het mondiaal gelijk aan vorig jaar, wat een neutraal bijdrage geleverd heeft aan resultaat.
 

2 - Politieke onrust

De politieke onrust is nagenoeg gelijk gebleven, maar specifieke politieke beslissingen hebben wel een negatieve impact gehad op de verkopen. Afgelopen jaar hebben we geen significante vertraging opgelopen bij de levering door politiek risico. In Rusland waren de exportmogelijkheden wederom beperkt. Door onze internationale spreiding zijn deze risico’s gemitigeerd.
 

3 - Valutakoerswijzigingen

Sterke valutaschommelingen hebben zich het afgelopen jaar voorgedaan, maar door de geringe omvang van onze buitenlandse valutapositie hebben deze een minimale invloed op het resultaat van de onderneming.
 

4 - Talentmanagement

Door de geprognotiseerde groei wordt de noodzaak tot het aantrekken van talent een punt van aandacht. Hiertoe wordt gewerkt aan het imago en de communicatie van HZPC Holding. We zijn ondanks de krappe arbeidsmarkt omstandigheden er redelijk in geslaagd om het juiste talent aan te trekken.
 

5 - Beschermingsmiddelen

Doordat bepaalde gewasbeschermingsmiddelen niet meer toegepast kunnen worden, wordt de uitdaging voor telers in de teelt en de bewaring van pootaardappelen groter. Deze uitdaging zal mogelijk in de komende jaren groter worden. Door alternatieve maatregelen en voorlichting wordt dit risico gemanaged. Daarnaast wordt hard gewerkt om meer rassen op de markt te brengen die het gebruik van beschermingsmiddelen terug dringt.
 

6 - Informatievoorziening

Informatievoorziening en -bescherming: door de groei en verdere digitalisering wordt de afhankelijkheid van IT-systemen vergroot. Er worden stappen gezet op weg naar een nieuw geïntegreerd systeem met een adequate infrastructuur en back-up faciliteiten. Daarnaast wordt gewerkt aan het vervangen van het systeem en betere beveiliging van de infrastructuur. Dit wordt getest door pentesten en training van de medewerkers.

Risico’s die voortdurend aanwezig zijn, zijn niet specifiek voor dit verslagjaar: Echter het komende jaar zal de implementatie van een nieuwe ERP systeem gepaard gaan met extra risico. Door rigide project management en externe kwaliteitscontrole wordt geprobeerd de risico’s voor de onderneming tot het minimum te beperken. Deze risico’s komen mogelijk naar voren in verlies van omzet en marge en lagere service level.
 

7 - Pootaardappelziekten

De pootaardappelmarkt is een wereldwijde markt. Onze verkopen worden beïnvloed door fytosanitaire hindernissen en of door politieke maatregelen. Ziekterisico speelt een belangrijke rol bij het kweken van aardappelen. Met name quarantaineziekten hebben een grote invloed op de beschikbaarheid van pootaardappelen. De ontdekking van een quarantaineziekte op ons kweekbedrijf of in ons productiegebied zou de ontwikkeling van nieuwe rassen en de verkoop van geproduceerde rassen behoorlijk kunnen vertragen.
 

8 - Internationale commerciƫle activiteiten

Ons bedrijfsresultaat is onderhevig aan kredietrisico’s. De financiële positie van de verschillende kopers in politiek instabiele gebieden is in het afgelopen jaar zeker niet minder moeilijk geworden of beter te beoordelen. In de komende periode zal een betalingsrisico van toepassing blijven. Maar dit is niet anders dan in andere jaren. Dit blijft een hoog risico met kans op een grote impact. We zien wel, zeker in de overzeese markten dat het langer duurt voordat er betaald wordt.
Hiervoor hebben we, daar waar mogelijk, de volgende mitigerende maatregelen getroffen.

  • Regelmatig gebruiken wij vrijwaringsmaatregelen, zoals vooruitbetaling, documentair krediet (LC’s) en bankgaranties.
  • Kredietlimieten worden gedurende het seizoen actief gevolgd.
  • Nieuwe leveringen worden nauwelijks toegestaan tot alle schulden van het voorgaande seizoen zijn betaald.

 

9 - Naleving van wet- en regelgeving

HZPC Holding of haar ondernemingen kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het niet voldoen aan de wet- en regelgeving. Wij realiseren ons, dat wij als HZPC Holding meer en meer zaken doen in landen die eigen regelgevingen hebben waar wij aan moeten voldoen. De Engelse Anti-corruptiewet is een voorbeeld waaraan HZPC Holding en ook andere internationale bedrijven moeten voldoen. Wij realiseren ons dat het niet naleven van wet- en regelgeving schade kan berokkenen aan onze reputatie en dat dit kan leiden tot aanzienlijke juridische consequenties. Dit jaar heeft de invoering van de GDPR ook weer de nodige aandacht gekregen.
 

10 - Substitutierisico

De kans dat substitutieproducten ontwikkeld worden, zoals concurrerende rassen of dat anderen eerder en/of beter aardappelen uit zaad produceren, is aanwezig, maar wij achten dit op korte termijn geen groot risico.